Žmonijos Švč. Jėzaus Širdžiai paaukojimas

(Kalbamas per Kristaus Karaliaus šventę ir per birželines pamaldas)


  

 MIELASIS JĖZAU, žmonijos Atpirkėjau, pažvelk į mus, nuolankiai suklaupusius prieš Tavo altorių (paveikslą). Mes Tavo esame ir norime tavo būti. Kad dar tvirčiau galėtume su Tavimi susijungti, šiandien visi ir kiekvienas pasiaukojame Švenčiausiajai Tavo Širdžiai.    

Gerasis Jėzau! Daugelis Tavęs visiškai nepažįsta, daugelis, paniekinę Tavo įsakymus nuo Tavęs nusigręžė. Pasigailėk jų ir visus patrauk prie savo Švenčiausios Širdies. Būk, Viešpatie, Valdovas ne vien ištikimųjų, kurie niekada nuo Tavęs nepasitraukia, bet ir sūnų palaidūnų, kurie Tave paliko. Padėk jiems greitai sugrįžti į Tėvo namus, kad nežūtų dvasios skurde.    

Būki Valdovas tų brolių, kurie yra nuo mūsų atsiskyrę dėl klaidų ar nesantaikos. Pašauk juos į tiesos pilnatvę ir tikėjimo vienybę, kad būtų viena kaimenė ir vienas ganytojas. Taip pat visus Tavęs dar nepažįstančius atvesk į savo tikinčiųjų šeimą.    

Suteik, Viešpatie, savo Bažnyčiai tikrą klestėjimą, duok visoms tautoms taiką ir ramybę. Padaryk, kad visoje žemėje skambėtų vienas balsas: Garbė ir šlovė mūsų Išganytojo dieviškajai Širdžiai per amžius! Amen.
Birželinėms pamaldoms


IŠ ŠIOS ŽEMELĖS, ašarų klonio,

į dangų kyla mūsų mintis.

Širdie Švenčiausia, versme malonių,

į Tave kreipiam savo akis.

Išgirsk meilingai mūsų šauksmus,

savo malone gelbėki mus!

Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis!  
   
Glausk prie savęs mus – sielos atgis!

Brangusis Jėzau, amžių gėrybe,

ištroškus meilės Tavo Širdis.

Leisk nugalėti mūsų silpnybę,

tepasibaigia klaidų naktis.

Sustiprink valią, protą apšviesk,

savo malone mus visus kviesk.

 Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis!  
   
Glausk prie savęs mus – sielos atgis!

Širdie Švenčiausia, išgirsk meldimą,

priimk mūs auką, skiriamą Tau.

Žmonijos dvasiai duok atgimimą,

Tau visos tautos noriai tarnaus.

Surink į vieną būrį avis;

jei Tu apleisi, kas išganys?

   Širdie Švenčiausia, Tavyje viltis!  
   
Glausk prie savęs mus – sielos atgis!