Bažnyčia kviečia tikinčiuosius,
remdamasi 2000 metų patirtimi, rūpestingiau pasiruošti
Krikštui


867 kan. – § 1. Tėvai turi pareigą rūpintis, kad kūdikiai būtų pakrikštyti pirmosiomis savaitėmis; kuo greičiau po gimimo ar net prieš jį turi nuvykti pas kleboną prašyti vaikui sakramento ir tinkamai jam pasirengti.

§ 2. Jei kūdikis yra mirties pavojuje, turi būti pakrikštytas neatidėliojant.

 

 

 

Valios ugdymui


1249 kan. Pagal dieviškąją teisę visi Kristaus tikintieji, kiekvienas savu būdu, įpareigojami daryti atgailą; tačiau, kad visi tarpusavyje būtų sujungti bendru atgailos laikymusi, nustatomos atgailos dienos, kai Kristaus tikintieji turi ypač atsidėti maldai, atlikti pamaldumo ir meilės darbus, išsižadėti savęs, ištikimiau vykdydami savo pareigas ir ypač laikydamiesi pasninko ir abstinencijos pagal toliau išdėstytų kanonų normą.

1250 kan. Visuotinėje Bažnyčioje atgailos dienos ir laikas yra visi metų penktadieniai ir Gavėnios laikas.

1251 kan. Nuo mėsos ar kito maisto pagal Vyskupų Konferencijos nurodymą turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais, nebent jie sutaptų su iškilmės diena; abstinencijos ir pasninko reikia laikytis Pelenų trečiadienį ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kančios ir Mirties penktadienį.

   1252 kan. Abstinencijos įstatymas saisto asmenis, sulaukusius 14 metų amžiaus; o pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki pradėtų šešiasdešimtųjų metų. Tačiau sielų ganytojai ir tėvai privalo rūpintis, kad taip pat ir tie, kurie dėl jauno amžiaus neturi pareigos laikytis pasninko ir abstinencijos, būtų ugdomi pagal tikrąją atgailos prasmę.
Laidotuvėms


1176 kan. 

§ 3. Bažnyčia primygtinai pataria išlaikyti pamaldų paprotį laidoti mirusiųjų kūnus; tačiau nedraudžia kremavimo, nebent jis būtų pasirinktas dėl katalikiškajai doktrinai prieštaraujančių priežasčių.

1184 kan. § 1. Jei prieš mirtį neparodė jokių atgailos ženklų, bažnytinės laidotuvės atsakytinos:

1° žinomiems apostatams, eretikams ir schizmatikams;

2° pasirinkusiems savo kūno kremavimą dėl krikščioniškajam tikėjimui prieštaraujančių priežasčių;

3° kitiems žinomiems nusidėjėliams, kuriems negalima suteikti bažnytinių laidotuvių be viešo tikinčiųjų papiktinimo.

§ 2. Esant bet kokiai abejonei, turi būti atsiklausiama vietos ordinaro, kurio sprendimo privaloma laikytis.

   1185 kan. Tam, kuriam nesuteikiamos bažnytinės laidotuvės, atsakytinos ir bet kokios laidotuvių Mišios.