1. DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.

2. Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

3. Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

4. Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

5. O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

6. Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

7. Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

8. Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų

9. Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

10. Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

Amen.

V. Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta, aleliuja.
R. Ir atnaujinsi žemės veidą, aleliuja.

Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. * Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.