1. O DVASIA, VIEŠPATIE, NUŽENK, * savųjų sielose gyvenk,
pripilk malonių iš dangaus * krūtinę tikinčio žmogaus.

2. Šventos ramybės sklidina, * Aukščiausio Dievo dovana,
šaltinis meilės Tu esi * ir žygiams dvasią įkvepi.

3. Septyniomis dovanomis * sujungi Tėvą su mumis.
Sūnaus žadėta atėjai, * kalbų daugybe prabilai.

4. Galingai protą mūs apšviesk * ir širdis meile Tu paliesk.
Kad nepalūžtų mūs valia, * ją stiprink amžina galia.

5. Tu blogį sielose naikink, * vienybę, taiką vis gaivink,
vesk mus tvirtai tiesos keliu, * padėk išvengt skaudžių klaidų.

6. Mums Dievą Tėvą leisk pažint, * jo Sūnų amžiną pamilt.
Dvasia Tu meilės jų bendros, – * Tave tikėsim visados.

7. Mes Dievą Tėvą šlovinsim * ir Sūnų prisikėlusį,
ir Dvasiai Šventajai garbė * per amžių amžius vis skambės.

Amen.

V. Atsiųsk savo Dvasią, ir visa bus sukurta. (Aleliuja).
R. Ir atnaujinsi žemės veidą. (Aleliuja).

Melskimės. Dieve, Tu tikinčiųjų širdis apšvieti Šventosios Dvasios šviesa; * leisk mums tos Dvasios dėka visa, kas gera, mylėti * ir jos paguoda visada džiaugtis. * Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

Amen.