Šv. Jono Pauliaus II-ojo litanija

Šv. Jonas Paulius II-sis


Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
     Kristau, išgirsk mus!
     Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve,                |   pasigailėk mūsų!
     Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
     Šventoji Trejybe, vienas Dieve,

Šventoji Marija,       |   melski už mus!
    Šventasis Jonai Pauliau II-asis,
Pasinėręs į gailestingumo turtingą Tėvą,
    Susivienijęs su žmogaus Atpirkėju Kristumi,
Pilnas Šventosios Dvasios, Viešpaties ir Gaivintojos,
    Visiškai atsidavęs Marijai,
Šventųjų ir palaimintųjų bičiuli,
    Petro įpėdini ir Dievo tarnų tarne,
Bažnyčios sargybini, tikėjimo tiesų mokytojau,
    Susirinkimo tėve ir jo mokymo vykdytojau,
Krikščionių ir visos žmonijos vienybės stiprintojau,
    Nuoširdus Eucharistijos mylėtojau,
Nepavargstantis šios žemės piligrime,
    Visų tautų misionieriau,
Tikėjimo, vilties ir meilės liudytojau,
    Tvirtasis Kristaus kančios dalininke,
Susitaikinimo ir taikos apaštale,
    Meilės kultūros puoselėtojau,
Naujosios evangelizacijos skelbėjau,
    Į gilumą irtis skatinantis mokytojau,
Šventumą kaip gyvenimo matą nurodantis mokytojau,
    Dieviškojo Gailestingumo popiežiau,
Aukos šventime Bažnyčią vienijantis kunige,
    Kaimenę į dangų vedantis ganytojau,
Kunigų broli ir mokytojau,
    Pašvęstųjų tėve,
Krikščioniškų šeimų globėjau,
    Sutuoktinių stiprintojau,
Negimusiųjų gynėjau,
    Vaikų, našlaičių ir apleistųjų globėjau,
Jaunimo drauge ir auklėtojau,
    Kenčiantiesiems Gerasis Samarieti,
Senų ir vienišų žmonių guodėjau,
    Žmogaus kilnumo tiesų skelbėjau,
Į Dievą paniręs maldos vyre,
    Ant pasaulio altoriaus švenčiamos aukos mylėtojau,
Darbštumo įsikūnijime,
    Įsimylėjęs Kristaus Kryžių,
Uoliai vykdęs savo pašaukimą,
    Atkaklusis kančioje,
Davęs pavyzdį, kaip gyventi ir mirti dėl Viešpaties,
    Įspėjantis nusidėjėlius,
Nurodantis kelią klystantiems,
    Atleidžiantis skriaudėjams,
Gerbiantis priešus ir persekiotojus,
    Persekiojamųjų užtarėjau ir gynėjau,
Bedarbių globėjau,
    Benamių gynėjau,
Kalinių lankytojau,
    Silpnųjų stiprintojau,
Solidarumo mokytojau.


Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
     pasigailėk mūsų!

     Melski už mus, šventasis Jonai Pauliau II-asis!
     Kad savo žodžiu ir gyvenimu skelbtume pasauliui Kristų, žmogaus Atpirkėją!

     Melskimės. Gailestingasis Dieve, priimk mūsų padėką už šv. Jono Pauliaus II-ojo apaštališką gyvenimą ir misiją. Jam užtariant, padėk mums augti meile Tau ir drąsiai skelbti Kristaus meilę visiems žmonėms. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.