Šventosios Dvasios litanija


Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
 Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
 Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
 Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Iš Tėvo ir Sūnaus einančioji Dvasia,   |   pasigailėk mūsų!
 Supratimo ir išminties Dvasia,
Patarimo ir tvirtumo Dvasia,
 Žinojimo ir mokslo Dvasia,
Dievo baimės ir maldingumo Dvasia,
 Tikėjimo, vilties ir meilės Dvasia,
Nuolankumo ir švelnumo Dvasia,
 Kantrybės ir ištvermės Dvasia,
Gerumo ir gailestingumo Dvasia,
 Skaistybės ir santūrumo Dvasia,
Ištikimybės ir teisumo Dvasia,
 Dieviškojo pašaukimo ir tobulumo Dvasia,
Bažnyčios saugotoja ir vadove,
 Žmonių širdžių tyrėja,
Dangaus malonių dalytoja,
 Nuliūdusiųjų ramybe,
Amžinoji šviesa,
 Šventoji ugnie,
Gyvybės versme,
 Dvasios balzame,
Angelų džiaugsme,
 Patriarchų šviesa,
Pranašų įkvėpėja,
 Apaštalų mokytoja,
Kankinių tvirtume,
 Išpažinėjų paguoda,
Mergelių nekaltume,
 Visų šventųjų laime,

Būk mums maloningas,   |  gelbėk mus, Viešpatie!
 Nuo visokio blogio
Nuo visokių nuodėmių
 Nuo pikto priešo pagundų
Nuo klaidų ir melo
 Nuo piktžodžiavimo ir šmeižto
Nuo netikėjimo ir prietarų
 Nuo tuščio smalsumo ir tingumo
Nuo neskaisčių polinkių
 Nuo per didelio pasitikėjimo savimi
Nuo nusiminimo ir vilties netekimo
 Nuo prieštaravimo pažintai tiesai
Nuo kietos ir atgailai nerangios širdies
 Teismo dieną

Mes nusidėjėliai,   |   meldžiam Tave, išklausyk mus!
 Bažnyčios narius gaivinti ir pašvęsti teikis,
Aukštuosius ganytojus apšviesti ir stiprinti teikis,
 Jaunimo sieloms kilnių siekimų įkvėpti teikis,
Klaidas pašalinti teikis,
 Visus krikščionis suvienyti ir tikroje santarvėje išlaikyti teikis,
Visas tautas į tikrojo tikėjimo vienybę atvesti teikis,
 Savo malone mus į gėrį kreipti ir stiprinti teikis,
Gyvą dvasią ir kilnią širdį mumyse sukurti teikis,
 Visiems mums išganymą duoti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
    pasigailėk mūsų!

    V. Dieve, sukurk mumyse tyrą širdį!
    R. Ir atgaivink mūsų sielose tiesos Dvasią!

    V. Viešpatie, išklausyk mūsų maldą!
    R. Ir mūsų šauksmas tave tepasiekia!

    Melskimės. Dieve, Tu pažįsti kiekvieną širdį ir žinai visas jos paslaptis; nuvalyk Šventosios Dvasios malone mūsų dvasios dėmes, kad Tave tobulai mylėtume ir būtume verti tinkamai Tave garbinti. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

    Šventoji, amžinai žėrinti Ugnie, teisybės Dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšviesk mūsų širdis. Amen.