Mūsų bažnyčioje sakramentai teikiami tik susitarus telefonuKrikšto sakramentas


Pasirinkę mūsų bažnyčią Krikšto sakramentui, užpildykite anketą. Datą ir laiką sutarti telefonu 687 33647

Anketą rasite čia (tai MS Word dokumentas). Išsaugoję jį savo kompiuteryje, užpildykite ir atsiųskite tomasbosas@gmail.com t. y. anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Norintiems savo vaikelius krikštyti mūsų bažnyčioje, kviečiame tiek tėvelius, tiek krikštatėvius atvykti vienai paskaitai.


KRIKŠTATĖVIAI


872 kan. – Krikštijamajam, kiek įmanoma, turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso padėti suaugusiam krikštijamajam įkrikščioninime ir kartu su tėvais atnešti krikštui krikštijamą kūdikį, taip pat rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką, su Krikštu suderinamą gyvenimą ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas.

873 kan. – Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.

874 kan. – § 1. Kad kam nors būtų leidžiama prisiimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad:
1° būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba, tokių nesant, klebono ar teikėjo; būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą;
2° būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį;
3° būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą;
4° nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
5° nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

§ 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku.Pamokėlės mažiesiems


Gerojo Ganytojo katechezės susitikimai – kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais. 3–4 metų vaikai kviečiami ..., vyresnieji, 5–6 metų vaikai ... Daugiau informacijos tel. 618-21356, Kristina.Pirmoji Komunija


Registracijai reikia užpildyti anketą, kurią galite rasti čia, arba atvykti ir užpildyti ją vietoje. Katechetės Kristinos mob. 618-21356; el.paštas komunija.jurgineje@gmail.com (galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą).

 Pamokėlės numatomos kiekvieną sekmadienį prieš ir po Šv. Mišių (arba pagal vyriausybės potvarkius dėl užsiėmimų sutarsime tiesiogiai).Sutvirtinimo sakramentas


Norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui registruojasi mob. 678 88020, katechetė Renata. Sutvirtinimo sakramentui registruojami paaugliai nuo 15 metų. Dera užpildyti anketą ir atsiųsti anketoje nurodytu el. pašto adresu. Pirmasis susitikimas prasideda spalio 16 d. 10.30 val. Šv. Mišiomis (galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą

arba paduoti br. kun. Tomui Žymantui OFM, tel. 687 33647).Katechumenatas


Katechumenatas, arba suaugusiųjų asmenų ruošimas įkrikščioninimo sakramentams Krikštui, Sutvirtinimui, Eucharistijai. Dalyvavimą derinti su katechete Renata mob. 678 88020.

Iškilus neaiškumams skambinti tel. 687 33647 br. kun. Tomui Žymantui OFM.Santuokos sakramentas


Santuokos sakramentui datą ir pirmąjį susitikimą suderinkite telefonu 687 33647. Kursų pradžia – kai surenkama grupė - sekmadienio Šv. Mišiose 10.30 val.

Sužadėtinių pasiruošimo santuokai kursams registruotis:
katechete Greta, mob. 606 71749; el. paštas suzadetiniai.jurgineje@gmail.com

arba tel. 687 33647 br. kun. Tomas Žymantas OFM.


Kas būtina žinoti ruošiantis Santuokos sakramentui


Pirmą kartą susitikti reikia su kunigu (tos bažnyčios kur nusprendėte susituokti) ne mažiau kaip 5 mėn. prieš Santuokos dieną.


Kokių dokumentų reikia?


1. Krikšto liudijimo (išrašas išduodamas bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas (-a). Dokumentas galioja 6 mėn. iki santuokos dienos.


2. Dokumento, liudijančio, kad anksčiau nebuvote sudaręs (-iusi) bažnytinės santuokos (laisvos formos pažymos, išduodamos bažnyčioje, kurioje buvote krikštytas (-a). Dokumentas galioja 6 mėn. Pastaba: šios dvi paminėtos pažymos išduodamos kaip vienas dokumentas.


3. Leidimo susituokti už parapijos ribų (išduoda parapijos, kurios teritorijoje gyvenate, klebonas). Dokumentas galioja 6 mėn.


4. Pažymos apie išklausytus sužadėtinių kursus (galima pasiruošti pas mus arba arkivyskupijos katechetikos centre, tik nepatariame praeiti santuokai pasirengimo kursų srautiniu būdu).


5. Kai vienas iš sutuoktinių priklauso kitai krikščionių bažnyčiai, išpažįsta kitą religiją, yra netikintis, kitos valstybės pilietis ar anksčiau sudaręs civilinę santuoką, būtina pateikti papildomus dokumentus, apie kuriuos sužinosite susitikę su kunigu.


6. Jei esate anksčiau sudarę tik civilinę santuoką, reikia pateikti santuokos liudijimo kopiją. Lietuvos valstybė pripažįsta santuokos registraciją bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis). Tuokiantis su kitos valstybės piliečiu, prieš bažnytinę santuoką būtina įregistruoti civilinę santuoką (ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki bažnytinės santuokos) ir pateikti santuokos liudijimo kopiją. Įspėjame: jei Santuokos sakramentui reikalingas vyskupo leidimas, jo negavę iš anksto negarantuojame, kad Jūsų santuoka bus palaiminta.


7 Bus pildoma anketa (ją galima užpildyti per du kartus – pirma dalis prieš santuokos kursus, antra dalis po santuokos kursų išklausymo arba kaip nurodo kunigas susitikimo metu).


8 Anketą pildant reikia žinoti Sutvirtinimo sakramento šventimo vietą ir datą.


9 Anketą pildant reikia žinoti Santuokos liudytojų vardus, pavardes, adresus.


10 Anketą pildant reikia turėti su savimi asmens dokumentą, galiojantį santuokos dienai.


Užsienyje gyvenančių Lietuvos piliečių santuokos ir santuokos su užsieniečiais


Jei ketinama tuoktis Lietuvoje, pasirengimo santuokai reikalavimai vienodai taikomi tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje gyvenantiems sužadėtiniams. Pasirengimo kursus jie gali išklausyti Lietuvoje arba šalyje, kurioje gyvena, gaudami atitinkamą liudijimą. Kai dėl kalbos nemokėjimo asmuo nelanko pasirengimo Santuokos sakramentui kursų, kunigas privalo (prireikus per vertėją) priminti ir pamokyti pagrindinių tikėjimo tiesų, pirmiausia to, kas susiję su krikščioniškąja santuoka bei sakramentais (kan. 1063 §2), o nekataliką supažindinti su katalikiškos santuokos tikslais ir savybėmis.


Jei vienas iš ketinančiųjų tuoktis pakrikštytas ne Katalikų Bažnyčioje arba apskritai yra nekrikštytas, reikalingas katalikiškos pusės gyvenamosios vietos arba santuokos vietos vyskupo leidimas mišriai santuokai arba atleidimas nuo skirtingo kulto kliūties. Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, bažnyčioje gali būti laiminamos tik tada, kai jie susituokę civiliškai.Ligonių patepimo sakramentas


Jeigu pageidaujate, kad kunigas pasimelstų už jūsų ligonį ir suteiktų sakramentus, pakvieskite kunigą paskambinę jam asmeniškai.
Kitiems patarnavimams (pašventinti namus ar palydėti paskutinėje kelionėje), laiką derinkite paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais.