Mūsų bažnyčioje sakramentai teikiami tik susitarus telefonuKrikšto sakramentas


Pasirinkę mūsų bažnyčią Krikšto sakramentui, užpildykite anketą. Datą ir laiką sutarkime telefonu 680 25115.

Anketą rasite čia (tai MS Word dokumentas). Išsaugoję jį savo kompiuteryje, užpildykite ir atsiųskite anketoje nurodytu el. pašto adresu.

Norintiems savo vaikelius krikštyti mūsų bažnyčioje, kviečiame tiek tėvelius, tiek krikštatėvius atvykti vienai paskaitai. Mokymas vyksta ketvirtą kiekvieno mėnesio šeštadienį po 10.00 val. Šv. Mišių:

Šiais metais pamokėlės nevyksta dėl pandemijos apsunkinimų.


KRIKŠTATĖVIAI


872 kan. – Krikštijamajam, kiek įmanoma, turi būti parenkamas krikštatėvis, kuriam priklauso padėti suaugusiam krikštijamajam įkrikščioninime ir kartu su tėvais atnešti krikštui krikštijamą kūdikį, taip pat rūpintis, kad pakrikštytasis gyventų krikščionišką, su Krikštu suderinamą gyvenimą ir ištikimai vykdytų su juo susijusias pareigas.

873 kan. – Turi būti tik vienas krikštatėvis ar krikštamotė arba krikštatėvis ir krikštamotė kartu.

874 kan. – § 1. Kad kam nors būtų leidžiama prisiimti krikštatėvio pareigą, reikia, kad:
1° būtų parinktas paties krikštijamojo ar jo tėvų, ar tų, kurie užima jų vietą, arba, tokių nesant, klebono ar teikėjo; būtų tinkamas ir norėtų atlikti šią pareigą;
2° būtų sulaukęs šešiolikos metų amžiaus, nebent diecezinis vyskupas nustatytų kitą amžiaus ribą arba klebonas ar teikėjas manytų, kad dėl pateisinamos priežasties reikia padaryti išimtį;
3° būtų katalikas, sutvirtintas ir jau priėmęs Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą, taip pat gyvenantis pagal tikėjimą bei prisiimamą pareigą;
4° nebūtų suvaržytas kokios nors teisėtai paskirtos ar paskelbtos kanoninės bausmės;
5° nebūtų krikštijamojo tėvas ar motina.

§ 2. Pakrikštytajam, priklausančiam nekatalikiškai bažnytinei bendruomenei, leidžiama būti tik krikšto liudininku drauge su krikštatėviu kataliku.Pamokėlės mažiesiems


Gerojo Ganytojo katechezės susitikimai – kiekvieną savaitę, ketvirtadieniais. 3-4 metų vaikai kviečiami ..., vyresnieji, 5-6 metų vaikai ... Daugiau informacijos tel. 618-21356, Kristina.Pirmoji Komunija


Vaikų registracija Pirmajai Komunijai vyksta iki š. m. rugsėjo 26 d., registruojame telefonu. Registracijai reikia užpildyti anketą, kurią galite rasti čia, arba atvykti ir užpildyti ją vietoje. Katechetės Kristinos mob. 618-21356; el.paštas: rudeninukas@inbox.lt. (Galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą).

Pirmasis vaikų, besiruošiančių Pirmajai Komunijai, ir jų tėvelių susirinkimas vyks rugsėjo 26 d. Šv. Mišiose 13.00 val. bažnyčioje. Pamokėlės numatomos kiekvieną sekmadienį prieš ar po 13.00 val. Šv. Mišių. (Arba pagal vyriausyėbės potvarkius dėl užsiėmimumų sutarsime tiesiogiai).
Sutvritinimo sakrametas


Norintys pasiruošti Sutvirtinimo sakramentui registruojasi mob. 678 88020, katechetė Renata. Sutvirtinimo sakramentui registruojami paaugliai nuo 15 metų. Registracija vyksta iki rugsėjo 26 d. Dera užpildyti anketą ir atsiųsti anketoje nurodytu el. pašto adresu. Pirmasis susitikimas prasideda rugsėjo 26 d. 10.30 val. Šv. Mišiomis. (Galima užpildytą anketą atsinešti į pirmą susitikimą.)

Arba tel. 687 33647 br. kun. Tomui Žymantui OFM.


Katechumenatas


Katechumenatas, arba suaugusiųjų asmenų ruošimas įkrikščioninimo sakramentams (Krikštui, Sutvirtinimui, Eucharistijai) pradedamas rugsėjo 19 d. 10.30 val. Šv. Mišiomis. Dalyvavimą derinti su katechete Renata mob.: 678 88020.

Iškilus neaiškumams skambinti tel. 687 33647 br. kun. Tomui Žymantui OFM.Santuokos sakramentas


Santuokos sakramentui datą ir pirmąjį susitikimą suderinkite telefonu 687 33647

Sužadėtinių pasiruošimo santuokai kursams registruojamės: katechete Kristina, mob. 618-21356; el. paštas: rudeninukas@inbox.lt

arba tel. 687 33647 br. kun. Tomui Žymantui OFM.Ligonių patepimo sakramentas


Jeigu pageidaujate, kad kunigas pasimelstų už jūsų ligonį ir suteiktų sakramentus, pakvieskite kunigą paskambinę jam asmeniškai.
Kitiems patarnavimams (pašventinti namus ar palydėti paskutinėje kelionėje), laiką derinkite paskambinę kontaktuose nurodytais telefonais.